PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE SA

Procedury przeciwepidemiczne zalecone do stosowania
w STUDIU AKTYWIZACJI przy OGNISKU MUZYCZNYM w KROŚNIE
podczas nauczania stacjonarnego

I. Organizacja nauczania stacjonarnego w placówce.

1. W czasie zajęć na terenie STUDIA AKTYWIZACJI przebywają wyłącznie osoby, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia zajęć oraz funkcjonowania placówki.

2. Rodzice i opiekunowie przychodzący do STUDIA AKTYWIZACJI zobowiązani są założyć maseczkę i zachować dystans społeczny. Wskazanym jest, aby na terenie STUDIA AKTYWIZACJI rodzice i opiekunowie nie przebywali.

3. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie uczestnik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.

5. W razie zaobserwowania przez rodziców u dziecka niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną, rodzice winni pozostawić je w domu i skorzystać
z porady medycznej.

6. Rodzic obowiązkowo wyraża zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała uczestnika.

7. Jeśli uczestnik przejawia niepokojące objawy choroby, pozostaje w sali lekcyjnej
w izolacji od innych uczestników i pracowników STUDIA AKTYWIZACJI. Osoba prowadząca ma obowiązek zawiadomić rodzica do bezzwłocznego odebrania dziecka oraz powiadomić Dyrektora.

8. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów z STUDIA AKTYWIZACJI
i aktualizowania numerów, jeśli te ulegną zmianie.

9. Uczestnicy wchodzą do STUDIA AKTYWIZACJI we własnych maseczkach lub przyłbicach i zakładają je każdorazowo, kiedy przebywają poza salą.

10. Uczestnicy i wszyscy pracownicy STUDIA AKTYWIZACJI w miarę możliwości powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w miejscach wspólnych wynoszący minimum 1,5 m.

11. Przed wejściem na teren STUDIA AKTYWIZACJI obowiązkowa jest dezynfekcja rąk w przygotowanych do tego celu miejscach.

12. Zajęcia w STUDIU AKTYWIZACJI odbywają się według planu. Wszelkie zmiany
w planie zajęć powinny zgłaszane być u Dyrektora.

13. W czasie zajęć osoba prowadząca, w miarę możliwości zachowuje odległość
1,5 m od uczniów lub zakłada maseczkę albo przyłbicę.

14. Zajęcia grupowe odbywają się z zachowaniem dystansu społecznego.

15. Podczas korzystania ze sprzętu nagłośnieniowego, uczestnicy korzystają z mikrofonów na statywach bez dotyku, osoba prowadząca po każdej lekcji zobowiązana jest do zdezynfekowania sprzętu.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń oraz powierzchni.

1. Po wejściu do STUDIA AKTYWIZACJI pracownicy, uczestnicy, rodzice/opiekunowie powinni zdezynfekować dłonie oraz zakryć usta i nos (maseczki).

2. Podczas kichania, kaszlu należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę i umyć ręce.

3. Należy unikać dotykania oczu, ust i nosa.

4. Sale będą wietrzone przed zajęciami oraz w czasie każdej przerwy między zajęciami.

5. Osoba prowadząca zobowiązana jest do dezynfekcji sprzętu wg ścisłej procedury.

6. Codzienne prace porządkowe wykonywane przez osobę uprawnioną polegają na odkażaniu klamek, punktów styku dłoni, powierzchni płaskich, blatów biurka, poręczy, toalety.

7. Dezynfekcja jest przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta, znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji i z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

8. Osoby prowadzące zajęcia i pozostali pracownicy posiadają indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki oraz maseczki na usta i nos.

9. W toalecie wywieszone są informacje o prawidłowym myciu rąk.

10. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

11. Na terenie STUDIA AKTYWIZACJI rozmieszczone są instrukcje, które informują uczestników, pracowników, rodziców/opiekunów o zaleceniach przeciwpandemicznych.