REGULAMIN SA

R E G U L A M I N

STUDIA AKTYWIZACJI
przy OGNISKU MUZYCZNYM w KROŚNIE

§ 1

 1. Celem działalności STUDIA AKTYWIZACJI przy OGNISKU MUZYCZNYM
  w KROŚNIE jest:
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach muzycznych i manualnych
 • nauka śpiewu i gry na instrumentach
 • rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 • wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez aktywny i receptywny kontakt z muzyką – elementy muzykoterapii
 • relaksacja i odprężenie
 • celowe i aktywne spędzanie czasu wolnego
 • wzmacnianie wiary w swoje możliwości i umiejętności
 • podnoszenie poczucia własnej wartości
 • ćwiczenie funkcji poznawczych
 • pokonywanie swoich ograniczeń i nieśmiałości
 • integracja ze środowiskiem

2. Powyższe cele STUDIO AKTYWIZACJI realizuje poprzez:

a) prowadzenie zajęć indywidualnych

b) prowadzenie zajęć grupowych

§ 2

1. STUDIO AKTYWIZACJI  zobowiązuje się do zatrudnienia wykwalifikowanych
i kompetentnych osób prowadzących zajęcia, z przygotowaniem pedagogicznym oraz dołoży wszelkich starań aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami.

2. O zmianach w toku pracy STUDIA AKTYWIZACJI, w tym o dniach wolnych rodzice
i uczestnicy zostaną poinformowani z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, za wyjątkiem nagłych sytuacji.

3. STUDIO AKTYWIZACJI  prowadzi działalność przez cały rok kalendarzowy. Wyjątek stanowią: przerwa wakacyjna w sierpniu, pierwszy tydzień ferii zimowych oraz dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

§ 3

1. Rodzic powinien zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia.

2. Rodzic zobowiązany jest do  aktualizowania wszelkich zmian numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu.

§ 4

1. Zajęcia w STUDIU AKTYWIZACJI są płatne. Rodzic zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat, z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Opłatę należy przekazywać na konto bankowe OGNISKA MUZYCZNEGO, wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata:

OGNISKO MUZYCZNE mgr sztuki Paweł Oszajca

Numer konta:

36 1020 2964 0000 6802 0133 0927

3. Wysokość opłaty w każdym miesiącu wynosi:

 1. zajęcia indywidualne – 175 zł (45 min. tygodniowo)
 2. zajęcia grupowe – 150 zł (1 godz. tygodniowo)
 3. pakiet zajęć indywidualnych i grupowych – 250 zł ( 45 min. + 1 godz. tygodniowo)

4. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w STUDIU AKTYWIZACJI.

5. Ustalona  miesięczna opłata jest jednakowej wysokości niezależnie od ilości zajęć STUDIU AKTYWIZACJI.

6. STUDIO AKTYWIZACJI zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty  w przypadku zmiany kosztów utrzymania lub innych poważnych przyczyn zewnętrznych, co skutkuje zmianą regulaminu.

7. Brak jednomiesięcznej wpłaty bez zgody Dyrektora, po wcześniejszym powiadomieniu pisemnym (koszt 50 zł), spowoduje skreślenie z listy uczestników oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 5

1. Nieobecność uczestnika na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty.

2. Zajęcia, które nie odbyły się z winy STUDIA AKTYWIZACJI (nieobecność prowadzącego) powinny być zorganizowane w innym terminie.

3. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia, STUDIO AKTYWIZACJI powiadamia uczestników i rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem za wyjątkiem nagłych sytuacji.

4. Nieobecność uczestnika na zajęciach należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia lub Dyrekcji, nie później jednak niż jeden dzień przed planowanym terminem zajęć. Wyjątek stanowią nagłe, nieprzewidziane sytuacje.

5. Zajęcia, na których uczestnik był nieobecny, a nieobecność została wcześniej zgłoszona, mogą być odpracowane w miarę możliwości czasowych nauczyciela.

§ 6

1. Rezygnacja z uczestnictwa w STUDIU AKTYWIZACJI wiąże się z pisemnym złożeniem wypowiedzenia. Termin rozwiązania następuje z ostatnim dniem następnego miesiąca kalendarzowego od momentu złożenia wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia, opłata jest uiszczana w wysokości ustalonej w umowie (§ 4 pkt 3). W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, uczestnik ma prawo uczęszczać na zajęcia.

§ 7

 1. STUDIO AKTYWIZACJI zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, uczestnik zostaje skreślony z listy.